Wie zijn wij?

team-djapo
Djapo is een educatieve organisatie die kinderen keuzes wil leren maken voor een duurzamere wereld en combineert vaardigheden als filosoferen, creatief denken, systeemdenken en actiegericht werken met duurzaamheidsthema’s zoals water, klimaat, handel en afval. Kinderen werken zo mee aan hun recht op een fijn leven op een gezonde planeet.

Hoe?

Djapo ontwikkelt educatief materiaal en begeleidt leerkrachten, scholen en gemeenten rond duurzame thema’s en rond systeemdenken, filosoferen, creatief denken en actiegericht werken.

In ons aanbod vind je educatief materiaal, prentenboeken, workshops in de klas, nascholing, coaching en advies. Met www.wereldlesidee.be is er ook een ruim digitaal aanbod met lessen, werkvormen, DIY en achtergrondinformatie.

Systeemdenken? Creatief denken? Filosoferen? Actiegericht werken?

Systeemdenken, creatief denken en filosoferen zijn vaardigheden die je helpen om anders naar de wereld te kijken om die wereld beter te begrijpen. Met actiegericht werken kan je de wereld mee vorm geven.
Djapo past deze vaardigheden toe op duurzaamheidsthema’s, zodat kinderen mee oplossingen kunnen bedenken. Kinderen zijn erg betrokken bij het leerproces omdat ze zelf de informatie structureren tot betekenisvolle gehelen. Je kan de vaardigheden ook in andere vakken gebruiken.

Systeemdenken:
Systeemdenken laat kinderen anders naar de dingen kijken en complexe kwesties zoals duurzaamheidsthema’s doorgronden. Ze gaan op zoek naar samenhang, visualiseren de onderlinge verbanden en creëren zelf nieuwe inzichten op basis van losse eindjes informatie. Door een thema diepgaand te onderzoeken en er inzicht in te verwerven, kan je betere keuzes maken voor een duurzamere samenleving.

Creatief denken:
Omdat duurzaamheidsproblemen evolueren, zijn er ook voortdurend nieuwe antwoorden nodig. Met behulp van creatief denken ga je actief op zoek naar de niet voor de hand liggende oplossingen voor moeilijke, complexe duurzaamheidskwesties. Om zelf keuzes te maken, heb je mogelijkheden nodig om uit te kiezen. Creatieve denktechnieken helpen je andere mogelijkheden te bedenken dan gewoonlijk. Het laat je afwijken van de bewandelde paden in je hersenen, waardoor je plots een nieuw verband ontdekt tussen twee elementen, of waardoor je contexten ontdekt die je daarvoor nog niet gezien had.
Door zelf steeds opnieuw op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden, ben je beter in staat om je eigen keuzes te maken voor een duurzamere wereld

Filosoferen:
Filosoferen is vanuit verwondering en met een frisse blik naar de wereld kijken en er samen betekenis aan geven. Aan de hand van lessen gebaseerd op filosoferen verhelder je in groep waarden en concepten, en stel je zekerheden in vraag. Je maakt daarbij handig gebruik van vertrouwd gereedschap: vraag en antwoord!
Je bent beter uitgerust om voor een duurzamere wereld te kiezen als je je bewust bent van je eigen waarden, omdat die je richting geven. Filosoferen creëert de ruimte die nodig is om ze te verkennen en te spiegelen aan die van anderen. Door erover te denken, luisteren en spreken, geef je ze betekenis: ze helpen je kiezen voor de wereld waarin jij wil leven.

Actiegericht werken:
Kinderen actiecompetent maken rond duurzaamheidsthema’s geeft hen kansen om in actie te komen en van die actie te leren. Acties ontstaan door stapsgewijs een duurzaamheidsthema te onderzoeken, vanuit verbondenheid met mens en natuur. Actiecompetentie is meer dan het kunnen uitvoeren van actie en is niet normatief. Dat wil zeggen dat vooraf niet wordt vastgelegd dat er een probleem is, dat er actie nodig is en welke acties mogelijk zijn. De keuzevrijheid en het denkproces van het kind vormen de uitgangspunten.

Thema’s:
Water, voeding, handel, voetafdruk, klimaat, natuur, grondstoffen, lucht, energie, afval, migratie

Duurzame ontwikkeling:
Duurzame ontwikkeling betekent dat we zorg dragen voor de aarde én voor de
mens. De natuurlijke rijkdommen van de aarde vormen de basis van wat we als mens nodig hebben om te leven. Iedereen, waar ook ter wereld, heeft evenveel recht op natuurlijke rijkdommen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Tegelijkertijd zijn de natuurlijke rijkdommen erg kostbaar en moeten ook toekomstige generaties er ten volle van kunnen genieten. Er eerlijk en duurzaam mee omgaan, ook in handel, is daarom noodzakelijk.

Zo streven we naar een wereld waarin iedereen geniet van het recht op een menswaardig leven op een gezonde planeet.

Wie?
Onze medewerkers staan met één been in het onderwijs en met het andere in het verhaal van educatie duurzame ontwikkeling.

De Djapo-begeleiders zijn coaches van de leerkrachten kleuter- en lager onderwijs en van de docenten in de lerarenopleiding. Ze ondersteunen ook gemeentebesturen om educatie voor duurzame ontwikkeling aan bod te laten komen in de scholen.

Meer over onze werking lees je in het jaarverslag:

jaarverslag 2016
jaarverslag 2015
jaarverslag 2014
jaarverslag 2013
jaarverslag 2012