Waarom wereldkaart onderwijs?

Wereldkaartonderwijs kan al bij jonge kinderen.

Als we de eindtermen bekijken zien we dat kinderen pas in de derde graad van het lager onderwijs de wereldkaart moeten leren kennen als geografisch instrument. Dit betekent natuurlijk niet dat je de wereldkaart niet al veel vroeger kan aanbrengen als narratief instrument. De wereldkaart kan al vanaf jonge leeftijd ge├»ntroduceerd worden in de klas.

Met wereldkaartonderwijs kan je:

  • Kinderen prikkelen, hun nieuwsgierigheid uitlokken.
  • Aansluiten bij de belangstelling van kinderen voor de grote wereld.
  • Inspelen op actualiteit die kinderen aanbrengen.
  • Kinderen helpen om hun eigen plaats binnen de grote wereld te leren kennen, zichzelf (Belgi├ź) te situeren en relativeren.
  • Kinderen helpen om ervaringen te verwoorden, situeren, ordenen, uit te wisselen.
  • Het belang dat de leerkracht/de school hecht aan wereldkaartonderwijs verankeren.

Wereldkaartonderwijs past bij de aanpak van Djapo.

Educatie duurzame ontwikkeling (EDO), dat is de core business van Djapo. Duurzame ontwikkeling heeft drie belangrijke pijlers: People, Planet en Profit. Daarnaast bestaat duurzaamheid ook uit een tijd- en ruimtedimensie. Daarmee wordt een leefbare wereld nu en in de toekomst (tijdsdimensie), hier en elders (ruimtedimensie) bedoeld. De wereldkaart als narratief instrument is dus zeker zinvol voor EDO, omdat dit de ruimtedimensie in beeld brengt. De wereldkaart maakt ook de pijler ‘Planet’ tastbaar aanwezig in de klas.

Djapo wil EDO structureel inbedden in het onderwijs. Daarom werken wij, naast de bijzondere aandacht voor duurzaamheidsthema’s, ook aan vaardigheden. Wereldkaartonderwijs vult deze manier van werken perfect aan.

Systeemdenken
Systeemdenken is verbanden leggen. Door verbanden te leggen tussen oorzaken hier en gevolgen elders, tussen gelijkenissen en verschillen over culturen heen, door te werken aan verbondenheid,… komt de wereld in beeld.

Creatief denken
Verzamelen van input en inspiratie is een belangrijk onderdeel van creatief denken. De wereldkaart helpt kinderen om zich te richten op zoveel mogelijk factoren zoals bijvoorbeeld verschillende plaatsen en diversiteit. Dit kan dan gebruikt worden in verder denkwerk, als aanzet tot creativiteit.

Filosoferen
Met wereldkaartonderwijs bied je kinderen een ruimer denkkader waar ze kunnen op terugvallen in gesprekken.

Extra:
Blinde wereldkaart