Privacyverklaring

Djapo hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens en dat je privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Djapo houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Je kan op elk ogenblik je persoonlijke data opvragen, laten verwijderen of bewerken. Stuur een mail naar info@djapo.be.

Dit betekent dat Djapo:

• je persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor je ze ons doorgaf. Deze doelen en type persoonsgegevens worden verderop beschreven in deze Privacyverklaring;
• je persoonsgegevens alleen verwerkt worden voor de doelen waarvoor je toestemming gaf (bijv. het verzenden van de nieuwsbrief), of waarvoor Djapo een andere rechtsgrond heeft (bijv. de uitvoering van een overeenkomst bij aankoop van materiaal);
• om je uitdrukkelijke toestemming vraagt als wij deze nodig hebben om je persoonsgegevens te gebruiken. We leggen daarbij ook uit voor welke doelen we die gegevens zullen gebruiken;
• passende technische en organisatorische maatregelen neemt zodat je gegevens veilig bewaard worden;
• geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is om het doel te bereiken waarvoor je ze ons gaf (bijv. de levering van materiaal);
• op de hoogte is van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en deze zal respecteren. Djapo wil je hierop wijzen.

Djapo is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover, neem gerust contact op via:

Djapo
Ortolanenstraat 6
3010 Kessel-Lo
info@djapo.be
016 29 21 27.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Djapo verwerkt je persoonsgegevens voor volgende doeleinden en op basis van volgende rechtsgronden (rechtsgronden staan tussen haakjes vermeld):
• Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (op grond van uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen of hun wettelijke vertegenwoordigers)
• Voor deelname aan activiteiten van Djapo of voor de levering van bestelde materialen (op grond van de uitvoering van een overeenkomst)
• Voor het bekomen van subsidiëring door de overheid en in dat verband, de noodzakelijke rapportage (op grond van een wettelijke verplichting)
• Voor het realiseren van onze inhoudelijke en financiële doelstellingen: Djapo streeft namelijk naar een representatief bereik binnen het onderwijslandschap en moet ook eigen inkomsten genereren uit activiteiten (op grond van een gerechtvaardigd belang, d.i. het voortbestaan van de organisatie)

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Djapo de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken:
• Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, (werk)adres, telefoonnummer, e-mail.
• Andere gegevens in het kader van een deelname aan één van onze activiteiten (persoonlijke kenmerken zoals geslacht, beroep & betrekking; beeld- en geluidopnames)

Djapo gebruikt de verzamelde gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Cookies

Djapo maakt gebruik van performantie-cookies op haar website, bijvoorbeeld van Google Analytics om informatie te verzamelen over het aantal unieke bezoekers aan onze website, de meest bezochte webpagina’s en vaakst gedownloade lessen. Meer over cookies lees je hier.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je ons bezorgt, kan Djapo doorgeven aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maakt Djapo bijvoorbeeld gebruik van een derde partij voor:
• het verzorgen van de internetomgeving (webhosting);
• het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …);
• het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
• het verzamelen van geanonimiseerde gebruikersgegevens (IP-adressen) van de website;
• lay-outen van beeldmateriaal (bijv. voor het magazine) waarop de afgebeelde persoon duidelijk identificeerbaar is.

Djapo geeft nooit persoonsgegevens door aan partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt Djapo de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal Djapo je gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is (bijv. in het geval van een gerechtelijk onderzoek).

Daarnaast kan Djapo je persoonsgegevens delen met derden als je ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

Djapo geeft geen persoonsgegevens aan partijen buiten de EU, tenzij u hier vooraf (schriftelijke) toestemming voor geeft.

Beveiliging van de gegevens

Djapo neemt passende technische en organisatorische maatregelen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Concrete maatregelen die Djapo heeft genomen:
• Alle personen die namens Djapo van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
• Alle systemen die persoonsgegevens bevatten zijn afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord;
• Djapo pseudonimiseert persoonsgegevens;
• Djapo maakt back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
• Djapo test en evalueert regelmatig de beveiligingsmaatregelen;
• Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

Je hebt het recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegeven. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.
Je kan ook bezwaar (verzet) maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.
Je hebt ook het recht om je gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Djapo kan je vragen om je te legitimeren voordat wij je gegevens overdragen.

Klachten

Als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraagt Djapo je om hierover direct contact met ons op te nemen via info@djapo.be. Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacy statement

Djapo kan haar privacy statement wijzigen. De laatste wijziging gebeurde op 22 mei 2018. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur een e-mail naar info@djapo.be als je deze wilt raadplegen.

Nog vragen over onze privacyverklaring? Aarzel niet om met ons contact op te nemen: 016/ 29 21 27 of info@djapo.be.