Oog in oog: Djapo maakt educatief project rond dierenwelzijn

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts stelde vandaag ‘Oog in oog’ voor, een educatief project rond het thema dierenwelzijn. Djapo ontwikkelde dit pakket in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Een gesprek met collega Ellie Lefèvre.

Hoe kwam minister Weyts bij Djapo terecht?

Ellie Lefèvre: “De dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving lanceerde een oproep om educatief materiaal over dierenwelzijn te ontwikkelen, in opdracht van Vlaams minister voor Dierenwelzijn en Onderwijs Ben Weyts. Men was op zoek naar een vernieuwende aanpak met oog voor duurzaamheid en de noden van de leerkracht, waarbij het lesmateriaal duidelijk vertrekt van de eindtermen. Die opdracht werd toegewezen aan Djapo.”

Het gaat om educatief materiaal rond dierenwelzijn. Wat biedt ‘Oog in oog’?

Ellie Lefèvre: “De Vlaamse overheid wil informeren, sensibiliseren en responsabiliseren rond dierenwelzijn en kinderen en jongeren daar zo vroeg mogelijk bij betrekken. Zij zijn potentiële diereneigenaars en mogelijke consumenten van dierlijke producten van vandaag en morgen. Djapo zet in op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. We ondersteunen het onderwijs in het werken rond duurzaamheidsthema’s, gekoppeld aan denkvaardigheden als systeemdenken, creatief denken en kritisch denken. Zo worden kinderen en jongeren aangezet om enerzijds kennis op te bouwen en anderzijds onderbouwd en bewust na te denken, te reflecteren en zelf keuzes te maken. Die aanpak vind je ook terug in dit pakket.”

“Dierenwelzijn kan hevige emoties oproepen. Ethische kwesties zijn nooit veraf. ‘Oog in oog’ biedt leerkrachten instrumenten om enerzijds objectieve informatie aan te reiken aan de leerlingen, en anderzijds een open en kritische sfeer te creëren. Op die manier kunnen leerlingen kennis opbouwen, maar leren ze ook een eigen mening te vormen en die vervolgens te beargumenteren.”

Wat kunnen leerkrachten verwachten?

Ellie Lefèvre: “Oog in oog reikt lesmateriaal aan over vijf deelthema’s: dierenwelzijn, gezelschapsdieren, landbouwdieren, exotische dieren en proefdieren. Binnen elk thema werd een leerlijn opgebouwd. In alle leeftijdsgroepen wordt vertrokken van het thema dierenwelzijn. Aan de hand van de vijf vrijheden leren de leerlingen wat dierenwelzijn inhoudt, waarom goed voor dieren zorgen belangrijk is en welke rol de mens daarin speelt.”

“Ze zien bovendien in dat mens en dier onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn als deel van een groter geheel. Ook het thema gezelschapsdieren komt in alle leeftijdsgroepen aan bod. In dat thema beseffen de leerlingen dat een gezelschapsdier in huis halen een bewuste keuze is, waar ook verantwoordelijkheden en gevolgen aan vasthangen.”

“Het thema landbouwdieren vertrekt van het leven op de boerderij en de behoeften van landbouwdieren. De oudere leerlingen beseffen dat de mens – als eigenaar en als consument van dierlijke producten – een verantwoordelijkheid op te nemen heeft in het welzijn van de dieren. Exotische dieren komen enkel aan bod vanaf de 2e graad lager onderwijs. Het thema proefdieren wordt enkel behandeld in het secundair onderwijs. Al het lesmateriaal werd inhoudelijk en didactisch afgetoetst bij experts.”

Voor wie is ‘Oog in oog’?

Ellie Lefèvre: “Oog in oog richt zich naar leerkrachten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Al het materiaal vind je op de website www.dierenwelzijnindeklas.be. Alle lessen vertrekken vanuit de leefwereld en interesses van de leerlingen en vanuit de eindtermen. Naast het lesmateriaal is er ook een ‘Oog in oog’-lied voor kleuters, ontwikkeld in samenwerking met Het Geluidshuis.  Leerkrachten in het lager onderwijs kunnen een ‘Oog in oog’-kalender aanvragen, om dierenwelzijn een plaats te geven in de klasinrichting. Leerkrachten die meer handvatten aangereikt willen krijgen om performant aan de slag te gaan rond dierenwelzijn, kunnen bovendien een webinar volgen.”

Het lesmateriaal van ‘Oog in oog’ wordt gefaseerd gelanceerd. Momenteel is het lesaanbod over dierenwelzijn en gezelschapsdieren voor het kleuter- en lager onderwijs beschikbaar. De andere thema’s en doelgroepen worden aangevuld tussen nu en begin 2023.

Ben je zelf op zoek naar een educatieve vertaling van je project of organisatie? Contacteer ons.