Oog in oog: Djapo maakt educatief project rond dierenwelzijn

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts stelde vandaag ‘Oog in oog’ voor, een educatief project rond het thema dierenwelzijn. Djapo ontwikkelde dit pakket in opdracht van het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid. Een gesprek met directeur Kaat Boon.

Hoe kwam minister Weyts bij Djapo terecht?

Kaat Boon: “De dienst Dierenwelzijn van het Departement Omgeving lanceerde een oproep om educatief materiaal over dierenwelzijn te ontwikkelen, in opdracht van Vlaams minister voor Dierenwelzijn en Onderwijs Ben Weyts. Men was op zoek naar een vernieuwende aanpak met oog voor duurzaamheid en de noden van de leerkracht, waarbij het lesmateriaal duidelijk vertrekt van de eindtermen. Die opdracht werd toegewezen aan Djapo.”

Het gaat om educatief materiaal rond dierenwelzijn. Wat biedt ‘Oog in oog’?

Kaat Boon: “De Vlaamse overheid wil informeren, sensibiliseren en responsabiliseren rond dierenwelzijn en kinderen en jongeren daar zo vroeg mogelijk bij betrekken. Zij zijn potentiële diereneigenaars en mogelijke consumenten van dierlijke producten van vandaag en morgen. Djapo zet in op Educatie voor Duurzame Ontwikkeling. We ondersteunen het onderwijs in het werken rond duurzaamheidsthema’s, gekoppeld aan denkvaardigheden als systeemdenken, creatief denken en kritisch denken. Zo worden kinderen en jongeren aangezet om enerzijds kennis op te bouwen en anderzijds onderbouwd en bewust na te denken, te reflecteren en zelf keuzes te maken. Die aanpak vind je ook terug in dit pakket.”

Wat kunnen leerkrachten verwachten?

Kaat Boon: “Oog in oog behandelt vijf deelthema’s: dierenwelzijn, gezelschapsdieren, landbouwdieren, exotische dieren en proefdieren. Binnen elk thema werd een leerlijn opgebouwd. In het thema dierenwelzijn geven zowel de kleuters als de leerlingen van het lager en het secundair onderwijs invulling aan het begrip dierenwelzijn aan de hand van de vijf vrijheden. Vanaf de lagere school wordt de verbondenheid tussen mensen en dieren, beiden deel van een groter geheel, aangegrepen om het thema dierenwelzijn bij de leerlingen te introduceren. In het secundair onderwijs behandelen ze aansluitend het begrip dierethiek: nadenken over hoe we met dieren behoren om te gaan.”

“In de lessen van het thema gezelschapsdieren ontdekken we met alle leeftijdsgroepen de behoeften van zes gezelschapsdieren: de hond, de kat, de cavia, het konijn, de kip en het paard. De leerlingen beseffen dat een gezelschapsdier in huis halen een bewuste keuze moet zijn, waar ook verantwoordelijkheden en gevolgen aan vasthangen.”

“Het thema landbouwdieren, dat voor de kleuters en de eerste graad van het lager onderwijs vertaald wordt naar de behoeften van het varken, de koe, het schaap en de kip, gaat in op het leven op de boerderij en de behoeften van landbouwdieren. De oudere leerlingen beseffen dat de mens – als eigenaar en als consument van dierlijke producten – een verantwoordelijkheid op te nemen heeft in het welzijn van de dieren. Exotische dieren komen aan bod vanaf de tweede graad lager onderwijs. Het thema proefdieren wordt dan weer behandeld vanaf de tweede graad secundair onderwijs. Al het lesmateriaal werd inhoudelijk en didactisch afgetoetst bij experts.”

Voor wie is ‘Oog in oog’?

Kaat Boon: “Oog in oog richt zich naar leerkrachten uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs. Al het lesmateriaal, dat gekoppeld werd aan de eindtermen en dat vertrekt vanuit de leefwereld en interesses van de kinderen en jongeren, vind je op de website www.dierenwelzijnindeklas.be. Op die website kan je ook blogberichten lezen over dierenwelzijn en welke aandachtspunten er zijn als je errond werkt in de klas. Naast het lesmateriaal is er ook een ‘Oog in oog’-lied voor kleuters, ontwikkeld in samenwerking met Het Geluidshuis. Leerkrachten in het lager onderwijs kunnen een ‘Oog in oog’-kalender aanvragen, om dierenwelzijn een plaats te geven in de klasinrichting. Leerkrachten die meer handvatten aangereikt willen krijgen om performant aan de slag te gaan rond dierenwelzijn, kunnen bovendien een webinar bekijken.”

Het lesmateriaal van ‘Oog in oog’ wordt gefaseerd gelanceerd. Momenteel is het lesaanbod over dierenwelzijn en gezelschapsdieren beschikbaar. De andere thema’s, namelijk landbouwdieren, exotische dieren en proefdieren, worden in de komende twee jaren toegevoegd.

Ben je zelf op zoek naar een educatieve vertaling van je project of organisatie? Contacteer ons.