Klimaatzaak achtergrondinformatie

1. Waar gaat Klimaatzaak over?

Op 1 december 2014, de dag dat ook de klimaattop in Lima begon, maakten elf bekende Vlamingen via een persconferentie in de Vooruit in Gent bekend dat zij de Vlaamse, Brusselse, Waalse en federale overheden in gebreke stellen wegens het uitblijven van een degelijk klimaatbeleid. Op de klimaatconferentie van Cancun in 2010 beloofden de afgevaardigden van België om tegen 2020 de CO2-uitstoot in ons land met 40% te doen dalen te opzichte van het niveau van 1990. Maar de elf BV’s vrezen dat ons land die belofte niet zal kunnen waarmaken als ze zien hoe pover de maatregelen zijn die de regering neemt om deze belofte te kunnen waarmaken. Daarom dagen zij de vier overheden in januari 2015 voor de rechter. De overheden krijgen dus eerst nog één maand de tijd om aan te tonen dat ze maatregelen zullen nemen om de hoger genoemde doelstellingen te bereiken. Maar men verwacht niet dat er een plotse wending komt, dus mogen we ervan uitgaan dat er in januari een rechtszaak tegen de overheden van start gaat. In Nederland en in de Verenigde Staten zijn reeds gelijkaardige rechtszaken gevoerd. De initiatiefnemers verwachten om op minder dan twee jaar tot een uitspraak te komen.

2. Wie zijn die elf BV’s?

De elf initiatiefnemers zijn allen persoonlijkheden uit de media-, kunst- ondernemers- en wetenschappelijke wereld. Ze stichtten samen ‘vzw Klimaatzaak’. Het gaat om Tom Lenaerts, Francesca Vanthielen, Nic Balthazar, Koen Vanmechelen, Stijn Meuris, Dirk De Clippeleir, Johan Van Den Bosch, Lambert Schoenmaekers, Ignace Schops, Tom Brookes en Serge de Gheldere.
Belangrijk om te weten is dat de elf BV’s in eigen naam optreden, en niet voor de organisaties waarvoor zij werken.

3. Meedoen?

Iedere burger kan zich aansluiten bij vzw Klimaatzaak. Dat kan door je naam op te geven via de website www.klimaatzaak.eu. Je wordt dan mede-eiser: “Het is belangrijk om te weten dat mede-eisers volledig vrijgesteld zijn van risico, stel dat we in het ongelijk gesteld worden en er gerechtelijke kosten volgen. Anderzijds verwachten we van mede-eisers dat ze dit niet licht opnemen, dit is geen petitie.”

4.  Vanwaar al die bezorgdheid?

Wetenschappers zijn het erover eens dat tijdens deze eeuw de aarde vier graden warmer zal worden. Dat is erg zorgwekkend, zeker als je weet dat men het er ook over eens is dat een opwarming van twee graden wereldwijd tot schending van de mensenrechten zal leiden en tot aantasting van de ecosystemen waarvan we heel erg afhankelijk zijn. In het Wereldklimaatverdrag (1992, Rio de Janeiro) werd reeds afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen zodanig te beperken dat de opwarming van de aarde onder de twee graden zou blijven. Maar nu, meer dan 20 jaar na het maken van deze afspraak, is daar nog niet veel van in huis gekomen. Doorheen de jaren pretendeert België een voortrekkersrol te spelen op vlak van CO2-reductie, maar maakt hier weinig of niets van waar. Hierdoor wordt in de toekomst onze welvaart erg bedreigd, en laat het nu net de taak van de overheid zijn om onze welvaart te beschermen.

Bronnen:
De Klimaatzaak: 11 BV’s kondigen in Vooruit een klimaatactie aan (www.vooruit.be, 1/12/2014)
BV’s starten ‘klimaatzaak’ tegen 4 regeringen.(Het Laatste Nieuws, 1/12/14 )
Belgische overheden voor de rechter over klimaat (MO, 2/12/2014)
Persbericht Klimaatzaak (Klimaatzaak, 1/12/2014)